Условия использования Интернета и ТВ

1. Sutarties objektas.

1.1. Vykdytojas teikia interneto prieigos duomenų perdavimo tinklo ir/ar IP televizijos paslaugas Abonentui, o Abonentas naudojasi šiomis paslaugomis pagal šios sutarties sąlygas. Pasirašydamos sutarties Priedą Nr. 1 , Šalys pripažįsta, kad pasirašymo metu buvo užfiksuotas Abonento tinklo kortos vidinis (MAC) adresas bei suteiktas unikalus IP adresas, kurie yra naudojami Abonento identifikacijai.

1.2. Abonentinis mokestis suteikia Abonentui teisę į dvipusį Vykdytojo tinklo ryšį. Kitos Vykdytojo teikiamos paslaugos gali būti papildomai apmokestintos. Duomenų perdavimo, IP televizijos ar kitos papildomos paslaugos pradedamos teikti esant techninei galimybei prijungti Abonento kompiuterį, IPTV priedėlį ar kitą įrangą prie Vykdytojo tinklo.

2. Informacija apie Abonentą.

2.1. Abonentas atsako už savo pateiktos ir šios sutarties Priede Nr. 1 (skyrius 1 "Abonentas") nurodytos informacijos tikrumą, Vykdytojas turi teisę reikalauti iš Abonento jo pateiktos informacijos tikrumą patvirtinančių dokumentų.

2.2. Pasikeitus Abonento, registracijos ar gyvenamosios vietos (buveinės) adresams, pranešimų/PVM sąskaitų-faktūrų (toliau – sąskaitų) siuntimo adresui (el. paštui), telefono ir fakso numeriams, banko rekvizitams bei teisiniam registravimui, Abonentas privalo apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per tris dienas) informuoti Vykdytojo klientų aptarnavimo skyrių ir raštiškai pateikti laisvos formos prašymą. Abonentui ne laiku pateikus prašymą arba visiškai jo nepateikus, už pasekmes, atsiradusias dėl klaidingos informacijos, atsako Abonentas. Vykdytojas turi teisę taikyti šios sutarties 7.8. punkte numatytus apribojimus ir iš Abonento nepriimti pretenzijų dėl nepakeistų duomenų, kai prašymas buvo pateiktas vėliau kaip po trijų dienų arba visiškai nebuvo pateiktas. Juridiniai asmenys ar įmonės gali pateikti laisvos formos prašymus, pasirašytus vadovo ir vyriausiojo finansininko, tačiau kilus ginčui laikoma, kad abonentas nepateikė prašymo, kol neįrodyta priešingai.

2.3. Pakeitus ar kitaip praradus tinklo kortą ar personalinį kompiuterį, pirmiausiai Abonentas turi žodžiu informuoti Vykdytojo klientų aptarnavimo skyrių ir kuo skubiau pateikti nustatytos formos prašymą. Šiuo atveju prašymo gavimą savo parašu patvirtina Vykdytojo įgaliotas asmuo. Kitaip, kilus ginčui manoma, kad Abonentas nepateikė prašymo, kol neįrodyta priešingai.

2.4. Vykdytojas turi teisę teisėtomis priemonėmis tikrinti Abonento mokumą. Tai gali būti atliekama šios sutarties pasirašymo metu ir (arba) vėliau.

2.5. Visa Vykdytojo dispozicijoje esanti informacija apie Abonentą yra konfidenciali. Vykdytojas teikia informaciją apie Abonentą, tik sutikus pačiam Abonentui.

2.6. Įstatymų numatytais atvejais Vykdytojas turi teisę kaupti ir teikti kitiems asmenims informaciją apie Abonento nemokumą ir veiksmų neteisėtumą.

2.7. Tam, kad Abonentas galėtų naudotis paslauga, Abonento asmeniniame kompiuteryje turi būti įdiegta:

2.7.1. TCP/IP protokolas;

2.7.2. DHCP programinė įranga.

3. Garantijos Abonentui ir Vykdytojui.

3.1. Vykdytojas užtikrina, kad ryšio tinklo paslaugos bei greičiai atitiktų tarptautinius lokaliųjų tinklų standartus, aprašytus IEEE 802.3 bei l0BaseT specifikacijos, ir Lietuvos Respublikos teisės norminių aktų reikalavimuose. Vykdytojas negarantuoja pastovaus greičio tarp Vykdytojo abonento ir kažkurio tai kito mazgo, prijungto Internet tinkle.

3.2. Esant ryšio sutrikimams, Abonentas praneša apie tai Vykdytojo techninio aptarnavimo skyriui (Tel: 8 670 20263, 8 5 2484449) darbo dienomis 8-17 val. Profilaktinius patikrinimus, remonto darbus bei tinklo tobulinimo procedūras Vykdytojas stengiasi atlikti mažiausio tinklo apkrovimo valandomis.

3.3. Paslaugų teikimo laikotarpiu Vykdytojas konsultuoja Abonentą paslaugų teikimo klausimais. Vykdytojas įsipareigoja reaguoti į gedimus per 4 valandas darbo valandomis ir 12 valandų nedarbo valandomis. Vykdytojas užtikrina 95% ryšio per mėnesį bei 90% duomenų priėmimo ir perdavimo spartos, nurodytos Abonento pasirinktame plane.

3.4. Vykdytojas suteikia Abonentui individualius tinklo parametrus. Visi parametrai yra surašomi ir pateikiami Abonentui sutarties Priede Nr. 1. Kliento kompiuterio ir/ar IPTV priedėlio suderinimas yra nemokamas tik pajungimo metu, visais kitais atvejais tai papildomai apmokama paslauga.

3.5. Abonento savavališko paslaugų pakeitimo atveju (kompiuterinių sistemų ar IPTV priedėlio konfigūracijos, techninių sąlygų, duomenų failų pakeitimai, melagingi pristatymai ar neteisėti papildomi prisijungimai) Vykdytojas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės ar įsipareigojimų Abonentui, susijusių su šiais pakeitimais. Vykdytojas pasilieka teisę nutraukti sutartį ir reikalauti iš Abonento kompensacijos už padarytą žalą.

3.6. Vykdytojas užtikrina Abonento perduodamos informacijos slaptumą ir apsaugą duomenų perdavimo tinkle standartinėmis apsaugos priemonėmis. Vykdytojas neatsako už žalą, padarytą Abonentui dėl nesankcionuoto kitų Vykdytojo tinklo vartotojų kreipimosi į Abonento duomenų failus ir programas Vykdytojo ir Abonento kompiuterinėse sistemose. Abonentas pats rūpinasi savo informacijos slaptumu ir papildoma apsauga ("firewall“ ir pan.).

3.7. Abonentas gali kreiptis į Vykdytoją dėl papildomos apsaugos įdiegimo. Tai yra papildomai apmokama paslauga.

3.8. Abonentas įsipareigoja nenaudoti duomenų perdavimo Vykdytojo kabelinių tinklų reklaminiais ir kitais neteisėtais tikslais, pažeidžiant kitų Vykdytojo Abonentų teises, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos pasirašytas tarptautines sutartis.

3.9. Vykdytojas neatsako už nuo jo valioje nesančių veiksmų (elektros linijų avarijos, žaibų pasekmės, gaisrai, potvyniai, streikai, karo veiksmai, teroro aktai, vagystės, valstybinės valdžios įsakymai ir kita nenugalima jėga) sukeltus Vykdytojo tinklo sutrikimus.

3.10. Vykdytojas neatsako už netiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl Vykdytojo tinklo sutrikimų (neįvykę sandoriai su trečiąja šalimi, gamybos nuostoliai, negautas pelnas ir t.t.).

3.11. Vykdytojas neatsako už žalą, kurią Abonentas gali patirti dėl informacijos, gautos Vykdytojo arba Internet tinklais.

3.12. Vykdytojas neatsako už ryšį ir jo kokybę Abonentui naudojant nekokybiškas, Vykdytojo netestuotas ir neakceptuotas tinklo kortas, tinklo įrangą bei IPTV priedėlius.

3.13. Vykdytojas neatsako už kliento kompiuteryje, tarnybinėje stotyje ar interneto svetainėje esančią nelegalią programinę įrangą bei informaciją.

3.14. Abonentas turi teisę gauti naujausią informaciją apie visas taikomas paslaugų ir paslaugų priežiūros kainas Vykdytojo klientų aptarnavimo centruose, telefonu +370 5 2484449 bei interneto svetainėje www.fastlink.lt.

3.15. Abonentas turi teisę gauti kompensaciją už paslaugos teikimo sutrikimus, įvykusius dėl Vykdytojo kaltės. Kompensacija negali būti didesnė už sutarties priede Nr. 1 numatytą abonentinį mokestį, proporcingai atitinkantį laiką, kuomet Abonentas negalėjo naudotis paslaugomis arba paslaugų kokybė neatitiko sutartyje numatytos kokybės. Kompensacija suteikiama tik tuomet, jei Abonentas kreipėsi į Vykdytoją ir pateikia atitinkamus įrodymus.

3.16. Abonentas turi teisę pateikti Vykdytojui rašytinę pretenziją dėl atitinkamų Vykdytojo veiksmų ar neveikimo.

3.17. Vykdytojas, atsižvelgdamas į ekonomines ir rinkos aplinkybes, turi teisę vienašališkai keisti televizijos programų rinkinį, programų skaičių informuodamas apie tai interneto puslapyje www.fastlink.lt. Šie pakeitimai nelaikomi esminiais, jei jie netaikomi pagrindinėms programoms, nurodytoms IP televizijos priede prie sutarties.

4. Mokėjimo už paslaugas tvarka.

4.1. Vykdytojas įsipareigoja informuoti Abonentą apie Vykdytojo tinklo teikiamas paslaugas ir jų pokyčius, kurie gali daryti įtaką teikiamų paslaugų kokybei.

4.2. Vykdytojas turi teisę dėl pagrįstų priežasčių keisti abonentinį mokestį bei mokesčių už paslaugas tarifus, atsiskaitymo struktūrą, paslaugas, mokėjimo tvarką, apie tai iš anksto informuojant Abonentą alternatyviu būdu (faksu, paštu, www.fastlink.lt arba el. paštu) bei raštu. Paslaugų kaina ar mokėtina suma taip pat gali būti keičiama dėl oficialaus lito ir EURO santykio pasikeitimo.

4.3. Vykdytojas įsipareigoja informuoti Abonentą raštu apie numatomą kainų, tarifų bei apmokėjimo tvarkos pasikeitimą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų. Abonentas turi teisę be netesybų anksčiau minimalaus paslaugų naudojimosi termino pabaigos nutraukti sutartį, jei Abonentas nesutinka su naujosios sutarties sąlygomis ar paslaugų kainomis.

4.4. Abonentui už suteiktas paslaugas yra išrašoma PVM sąskaita-faktūra (toliau - sąskaita), kurią Vykdytojas pateikia adresu www.fastlink.lt -> Klientų zona -> Sąskaitos. Sąskaitos už einamąjį mėnesį išrašomos iki mėnesio paskutinės dienos, o jos apmokėjimo terminas yra sekančio mėnesio pabaiga. Į pirmą sąskaitą įtraukiamas pajungimo mokestis, papildomos įrangos kaina bei dalinis abonentinis mokestis, skaičiuojamas nuo pajungimo dienos, nurodytos Priede Nr. 1.

4.5. Vykdytojas turi teisę reikalauti išankstinio apmokėjimo ar kitokio prievolių įvykdymo užtikrinimo (užstato) už suteikiamas paslaugas kai Abonentas yra įsiskolinęs Vykdytojui už pagal šią sutartį suteiktas paslaugas.

4.6. Abonentas privalo iki sąskaitoje nurodytos datos sumokėti už Vykdytojo teikiamas paslaugas. Sąskaitos negavimas neatleidžia nuo atsiskaitymo už suteiktas paslaugas. Laiku neapmokėjus pateiktos sąskaitos, Abonentas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo įsiskolinimo sumos. Papildomos Vykdytojo išlaidos, susijusios su susidariusio įsiskolinimo susigrąžinimu, yra dengiamos Abonento sąskaita. Kilus neaiškumams dėl sąskaitos, mokėjimų galima pasiteirauti Vykdytojo klientų aptarnavimo skyriuje (Tel. 8 5 2484449). Taip pat galima teirautis ir el. paštu buhalterija@fastlink.lt arba info@fastlink.lt.

4.7. Abonentas turi teisę iš anksto sumokėti už paslaugas.

4.8. Kredito limitas Abonentui nesuteikiamas, todėl Vykdytojas turi teisę pareikalauti Abonento nedelsiant sumokėti už Vykdytojo suteiktas paslaugas.

4.9. Teikiamų paslaugų įkainiai nurodyti šios sutarties Priede Nr. 1 (skyrius 2 "Abonentui teikiamos paslaugos"), kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.10. Apmokėjimo forma - pavedimu į Vykdytojo eurų sąskaitą.

4.11. Vykdytojas turi teisę siųsti suderinimo aktus, sąskaitas, pranešimus ar kitus dokumentus sutartyje nurodytu Abonento adresu ir el. paštu.

5. Sutarties perrašymas.

5.1. Teisę naudotis Vykdytojo tinklo paslaugomis turi tik Abonentas. Papildomų Abonento prisijungimų skaičius ir kaina yra surašomi šios sutarties Priede Nr. 1.

5.2. Abonentas negali parduoti, dovanoti ar kitaip perduoti tretiesiems asmenims savo teisės naudotis Vykdytojo tinklu be raštiško Vykdytojo sutikimo. Tai reiškia, kad Abonentas neturi teisės jungti prie Vykdytojo tinklo papildomus kompiuterius ar televizijos įrangą ar kažkaip kitaip teikti Vykdytojo paslaugas kitiems asmenims be Vykdytojo raštiško sutikimo. Tuo atveju, kai Vykdytojo inžinieriai nustato faktą, pažeidžiantį šios sutarties p. 6.2 sąlygas, Abonentas per 3 (tris) darbo dienas privalo sumokėti 145 (šimto keturiasdešimt penkių) Eur (500,66 Lt) baudą. Baudos mokėjimas neatleidžia Abonentą nuo 6.2 punkto sąlygų vykdymo.

5.3. Klientui teikiamos paslaugos gali būti keičiamos tik surašant naują priedą prie šios sutarties ir abejoms šalims jį pasirašius.

6. Sutarties galiojimas, jos ribojimas, pristabdymas ir nutraukimas.

6.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki jos nutraukimo. Paslaugų teikimo pradžia laikoma šios sutarties priedo Nr. 1 pasirašymo data. Abonentas, pasirašęs sutartį nustatytam terminui (Priedas Nr. 1), įsipareigoja naudotis paslaugomis visą nurodytą terminą. Pasibaigus minimaliam paslaugų teikimo terminui, paslaugų teikimas nesustabdomas iki sutarties nutraukimo (punktas 7.4.). Vykdytojas turi teisę neteikti Abonentui paslaugų pagal šią sutartį, jei jis nurodė neteisingus duomenis ar turi neįvykdytų įsipareigojimų pagal šią sutartį. Šiuo atveju abonento sumokėti pinigai negrąžinami.

6.2. Abonentui yra suteikiama:

a)  100 procentų nuolaida pajungimui, nepriklausomai nuo plano, jei tai nėra individualios prieigos įrengimas (pvz. privatūs namai) ar specialus pasiūlymas.

b) Nuolaida abonentiniam mokesčiui per visą minimalaus paslaugų naudojimosi laikotarpį, kai Abonentas įsipareigoja naudotis Vykdytojo tinklo paslaugomis tam tikrą terminą. Ši nuolaida nurodoma sutarties priede Nr. 1 ir yra paskirstoma proporcingai sumažinant abonentinio mokesčio dydį visam minimalaus paslaugos naudojimosi laikotarpiui arba kaip yra nurodyta priede Nr. 1.

6.3. Jeigu Abonentas nustojo mokėti abonentinį mokestį, o taip pat kitus mokėjimus arba vienašališkai nutraukė šią sutartį nepasibaigus sutarties minimaliam paslaugų naudojimosi laikotarpiui, numatytam šios sutarties priede Nr. 1, Abonentas privalo sumokėti Vykdytojui visas Abonentui suteiktas nuolaidas, nurodytas priede Nr. 1 bei paslaugų įvedimo mokestį 60 Eur ir/arba sutarties administravimo mokestį 20 Eur.

6.4. Abonentas turi teisę nutraukti šią sutartį prieš 15 (penkiolika) dienų (jei sutarties minimalaus paslaugų naudojimosi terminas, nurodytas sutarties priede Nr. 1 nėra pasibaigęs) arba prieš 5 (penkias) darbo dienas (jei sutarties minimalus paslaugų naudojimosi terminas pasibaigęs arba sutartis yra neterminuota) informavęs Vykdytoją raštu. Nutraukiant šią sutartį turi būti apmokėti visi įsiskolinimai, atsiradę iki nutraukimo dienos ir šios sutarties 7.3. punkte nurodyti mokesčiai.

6.5. Abonentas turi teisę keisti pasirinktą mokėjimo planą kai sutartis yra/tampa neterminuota, apie tai iš anksto (iki 20 (dvidešimtos) mėnesio dienos) raštiškai informavus Vykdytojo darbuotojus. Plano keitimas galimas esant techninėms galimybėms ir tik nuo 1 (pirmos) mėnesio dienos.

6.6. Abonentas turi teisę nemokamai sustabdyti sutartį iki 90 dienų laikotarpiui kartą kalendoriniuose metuose, Vykdytoją informavęs raštu bent 5 darbo dienas iki sustabdymo pradžios. Analogiškam laikotarpiui pratęsiamas minimalus paslaugų naudojimosi terminas, nurodytas sutarties priede Nr. 1.

6.7. Vartotojo tinklo kortos, kompiuterio, TV priedėlio ar kitos tinklo įrangos praradimo faktas neatleidžia Abonento nuo šios sutarties vykdymo.

6.8. Vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį, jei Abonentas nevykdo bent vieno šia sutartimi prisiimto įsipareigojimo ir Vykdytojas įrodo, kad tai iš esmės pažeidžia sutarties sąlygas.

6.9. Vykdytojas turi teisę laikinai nutraukti ar apriboti paslaugų teikimą Abonentui, jei:

6.9.1. Suteiktų Vykdytojo tinklo paslaugų vertė viršija Abonento įmokėtą sumą (tais atvejais, kai už paslaugas imamas užstatas ar jos apmokamos iš anksto) arba kai viršijamas Abonentui suteiktas paslaugų teikimo kredito limitas;

6.9.2. Abonentas laiku neapmokėjo pateiktos sąskaitos. Paslaugų apribojimas dėl atsiskaitymo ne laiku neatleidžia Abonento nuo abonentinio mokesčio mokėjimo. Dėl tos pačios priežasties visiškai nutraukiamas paslaugų tiekimas Abonentui;

6.9.3. Abonentas ne laiku ar pažeisdamas nustatytą tvarką pateikė informaciją apie save, registracijos ar buveinės adresų, telefono ir fakso numerių, banko rekvizitų, teisinio registravimo ar sąskaitų siuntimo adreso (el. pašto) pasikeitimus;

6.9.4. Vykdytojas nėra tikras dėl Abonento veiksmų teisėtumo, mokumo arba Abonentas laiku neapmokėjo pagal šią sutartį Vykdytojo pateiktų sąskaitų.

6.10. Vykdytojui laikinai nutraukus ar dalinai apribojus paslaugų teikimą dėl 7.8. punkte paminėtų priežasčių gali būti atnaujintas, jeigu Abonentas visiškai atsiskaito. Abonentas turi apmokėti sąskaitą, delspinigius bei Vykdytojo nustatytą pakartotinį įjungimo mokestį 5 (penki) Eur (17,26 Lt) ir, Vykdytojui pareikalavus, avansu sumokėti už paslaugas.

7. Kitos sąlygos.

7.1. Visiems instaliaciniams darbams atlikti yra skiriamas 30 darbo dienų terminas (skaičiuojamas nuo sutarties pasirašymo dienos). Atsiradus kliūtims, kurios atsirado ne dėl Vykdytojo kaltės, kaip pavyzdžiui: neįmanoma patekti į reikiamą patalpą, kaimynai neduoda sutikimo ir pan., Vykdytojui sutikus šis terminas gali būti pratęstas iki šių kliūčių pašalinimo dienos. Vykdytojas neprivalo pravedžioti kabelio Abonento patalpose jeigu tai reikalauja papildomai kruopštaus darbo (standartiškai laidas paliekamas laisvas, su atsarga, kad būtų paprasčiau jį išsivedžioti). Sudėtingi laido vedžiojimo bei kiti tinklo instaliavimo darbai yra papildomai apmokama paslauga.

7.2. Visi ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų keliu, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys susitarė, kad visi ginčai dėl prievolių pagal šią sutartį vykdymo, įskaitant ieškinius dėl Abonento įsiskolinimų, ieškovo pasirinkimu bus nagrinėjami teisme pagal atsakovo gyvenamąją vietą (buveinę).

7.3. Sutartis sudaryta 2 vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas įteikiamas Abonentui, o kitas saugomas Vykdytojo.

7.4. Visi šios sutarties pakeitimai yra daromi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Наш адрес
L. Giros g. 50, LT-06325 Vilnius
Номер телефона
+370 5 248 4449
Связаться
info@fastlink.lt
TOP