Telefonijos teikimo sąlygos

  1. Sutartyje vartojamos sąvokos

1.1. Abonentas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra pasirašęs šią sutartį su tiekėju ir naudojasi TEIKĖJO teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis.

1.2. Paslauga – viena iš TEIKĖJO tinkle teikiamų CONSILIUM OPTIMUM elektroninių ryšių paslaugų, dėl kurios teikimo Abonentas sudarė šią sutartį.

1.3. Paslaugos teikimo taisyklės – konkrečios elektroninių ryšių paslaugos, dėl kurios teikimo Abonentas sudarė šią Sutartį, teikimo taisyklės.

1.4. Kitos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

  1. Sutarties objektas

2.1. Šia Sutartimi TEIKĖJAS įsipareigoja teikti Abonentui užsakytas Paslaugas, o Abonentas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti. Kiekvienos Paslaugos teikimo bei atsiskaitymo už ją tvarka nustatyta šioje Sutartyje ir Paslaugos teikimo taisyklėse, kurios yra sudedamoji šios sutarties dalis.

  1. Sutarties šalių teisės ir pareigos

4.1. Paslaugų Teikėjas įsipareigoja:

4.1.1. teikti Paslaugas remdamasis šioje Sutartyje ir Paslaugų teikimo taisyklėse numatyta tvarka;

4.1.2. užtikrinti, kad teikiamų Paslaugų kokybė atitiks Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokioms paslaugoms nustatytus reikalavimus;

4.1.3. ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų informuoti Abonentą apie Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimą;

3.2. Abonentas įsipareigoja:

3.2.1. laiku ir tinkamai atsiskaityti už suteiktas Paslaugas Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka;

3.2.2. naudodamasis Paslaugomis, laikytis Sutarties ir Paslaugų teikimo taisyklių nuostatų.

3.3. Šalys turi kitas teises ir pareigas, įtvirtintas šioje Sutartyje, Paslaugų teikimo taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose.

  1. Atsiskaitymo už Paslaugas tvarka

5.1. Abonentas už Paslaugas atsiskaito pagal galiojančius Paslaugų tarifus Paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

5.2. Nustatomas Paslaugų limitas yra ___ EUR kiekvienam telefono numeriui, kuris gali būti keičiamas Abonento prašymu arba TEIKĖJO iniciatyva, atsižvelgiant į Paslaugų vartojimo lygį.

  1. Sutarties įsigaliojimas ir nutraukimas

6.1. Ši sutartis įsigalioja nuo

6.2. Sutartis gali būti keičiama raštišku abiejų šalių susitarimu arba nutraukiama Abonentui prieš 15 (penkiolika) dienų (jei sutarties minimalaus paslaugų naudojimosi terminas nėra pasibaigęs) arba prieš 5 (penkias) darbo dienas (jei sutarties minimalus paslaugų naudojimosi terminas pasibaigęs arba sutartis yra neterminuota) informavus Vykdytoją raštu.

6.3. TEIKĖJAS turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjęs Abonentą prieš 5 (penkias) darbo dienas, jei pastarasis ją iš esmės pažeidžia.

  1. Baigiamosios nuostatos

7.1. Ginčai tarp TEIKĖJO ir Abonento sprendžiami derybų keliu, o šalims nesutarus per 30 (trisdešimt) dienų, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Šalių derybų pradžia laikoma bet koks rašytinis pranešimas kitai Sutarties šaliai apie esantį ginčą.

7.2. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka Sutarties šalims.

7.3. Šalys korespondenciją viena kitai siunčia Sutartyje nurodytu adresu.

7.4. Paslaugų teikimo taisyklės ir kiti Priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys.

7.5. Informacija apie Abonento telefono numerį skelbiama / neskelbiama (nereikalinga išbraukti)