Paieška

Privatiems        Verslui         

DRAUGAUKIME                  +370 5 248 44 49     MANO FASTLINK

 

Privatumo politika

 
Bendrosios nuostatos
 
UAB „Consilium optimum“ (toliau – „Fastlink“ arba bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
 
Šis privatumo pranešimas numato, kaip „Fastlink“ renka ir toliau tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.;
 
Tvarkydama asmens duomenis, „Fastlink“ atsakingai laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat kompetentingų institucijų nurodymų.;
 
Klientas, su kuriuo „Fastlink“ yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį, turi užtikrinti, kad visi galutiniai paslaugų naudotojai (pvz. šeimos nariai), kurie naudojasi kliento užsakytomis „Fastlink“ paslaugomis, būtų susipažinę su privatumo pranešimu bei kitomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis.
 
Kaip renkame jūsų duomenis?
 
„Fastlink“ siūlo platų įrangos ir paslaugų pasirinkimą. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo Jūsų užsakomų ir (ar) naudojamų produktų, ir (ar) paslaugų, ir to, kokius duomenis mums pateikiate, kai užsakote įrangą ir (ar) paslaugas ar registruojatės mūsų interneto svetainėse. 
 
„Fastlink“ renka Jūsų asmens duomenis: 
 
• kuriuos pateikiate Jūs (tiesiogiai iš duomenų subjekto),  pvz. kai bendraujate arba turite teisinių santykių su mūsų bendrove, pavyzdžiui, perkate prekes ir (ar) paslaugas arba registruojatės paslaugoms, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją ir pan.; 
• kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pavyzdžiui, kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis (pvz. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse ir pan.); 
• kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių (pvz. bankų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (mokumo vertinimui), kredito biuro UAB “Creditinfo Lietuva” (kreditingumo vertinimui), viešai prieinamų registrų ir kt. 
 
Jūs neprivalote pateikti „Fastlink“ jokių savo asmens duomenų, tačiau, jeigu nuspręsite to nedaryti, gali būti, kad mes negalėsime Jums suteikti įrangos ir (ar) paslaugų.
 
Kokius jūsų duomenis tvarkome?
 
Tvarkome duomenis, priklausančius, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žemiau nurodytoms pagrindinėms duomenų kategorijoms: 
 
DUOMENŲ KATEGORIJOS/DUOMENYS*
 
Pagrindiniai asmens duomenys
 
Asmens identifikavimo duomenys. Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pvz. pasas, asmens tapatybės kortelė) duomenys.
 
Kontaktiniai duomenys. Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.).
 
Informacija, susijusi su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi, įsigyta ir (ar) naudojama įranga. Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), telefono numeris, el. pašto adresas, sutarties numeris / kliento ID, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija (įskaitant mokėjimo planus), prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė, statusas, informacija apie įsigytą ir (ar) naudojamą įrangą, domenas (kai teikiamos interneto svetainių prieglobos paslaugos), MAC, IP adresas, įrangos pavadinimas, modelis, numeris, informacija apie įrangos techninę priežiūrą ir (ar) aptarnavimą, kanalų užsakymai, TV priedėlio identifikacijos numeris, tipas, TV paslaugų užsakymo ir teikimo informacija, užsakytos programos, programų įrašų peržiūros duomenys: įvykio pradžia ir pabaiga, trukmė.
 
Informacija, susijusi su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu. Vardas, pavardė, adresas (prekių pristatymo, paslaugų įrengimo, sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, sutarties numeris / kliento ID, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta)), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.
 
Informacija, susijusi su asmens mokumo ir (ar) kreditingumo vertinimu. Vardas, pavardė, sutarties numeris / kliento ID, asmens kodas, darbovietė, įdarbinimo data ir darbo užmokesčio įvertinimas, duomenys apie įsiskolinimą tretiesiems asmenims, kreditoriai, skolos suma, skolos susidarymo data ir pan.
 
Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai. Informacija apie „Fastlink“ pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą.
 
Duomenų subjekto profiliai. Duomenų subjekto profiliai, kurie buvo sukurti „Fastlink“ vykdant profiliavimo veiklą (jeigu tokia vykdoma).
 
Vaizdo duomenys. Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti „Fastlink“ įrengta vaizdo stebėjimo įranga kai duomenų subjektas lankosi „Fastlink“ atstovybėse (jeigu galima identifikuoti asmenį).
 
Duomenų subjekto komunikacija su „Fastlink“. Telefoninių pokalbių įrašai: skambučio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į „Fastlink“ klientų aptarnavimo centrą ar atsiliepia į bendrovės darbuotojų skambučius. Susirašinėjimas su duomenų subjektu naudojantis angl. chat funkcija: susirašinėjimo data, laikas, susirašinėjimo turinys ir pan. Susirašinėjimas su duomenų subjektu el. paštu: el. laiškai, jų data bei turinys.
 
Kita informacija apie asmenį. Amžius, lytis, asmens nurodyta komunikacijos kalba, priklausymas socialiai remtinų asmenų grupei ar pensininko kategorijai ir pan.
 
Srauto duomenys
 
Duomenys, kurie generuojami naudojantis ryšio priemonėmis ir „Fastlink“ paslaugomis, būtini siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis generuojami duomenys gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie paslaugų naudotojus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos datą, laiką, trukmę ir maršrutą; duomenų perdavimo protokolą, sujungimo datą, laiką, sujungimo metu naudotą IP adresą, tikslo IP adresą, siųstų duomenų kiekį; naudotojo galinio įrenginio geografinę buvimo vietą ir kt.
 
Komunikacijos turinio duomenys
 
Komunikacijos turiniu keičiasi komunikuojančios šalys, kai naudojasi elektroninių ryšių paslaugomis. Šie duomenys tvarkomi tik siekiant perduoti komunikaciją elektroninių ryšių tinklu.
 
* Pateikti pagrindiniai tvarkomų duomenų kategorijų ir duomenų pavyzdžiai, sąrašas nėra baigtinis.
 
Kaip tvarkome jūsų duomenis vykdydami teisės aktų reikalavimus?
 
„Fastlink“, vykdydama teisės aktų reikalavimus, tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. 
• Apskaita; 
• Pranešimų, ataskaitų teikimas institucijoms; 
• Privalomas asmens identifikavimas; 
• Privalomas paslaugų kokybės užtikrinimas; 
• Privalomas duomenų tvarkymas siekiant užtikrinti, kad jie būtų prieinami teisėsaugos institucijoms, skubios pagalbos paslaugų teikimui; 
• Pranešimas apie duomenų saugumo pažeidimus; 
• Teismų procesinių sprendimų vykdymas; 
• Privaloma tinklo ir duomenų saugumo stebėsena; 
• Numerio perkėlimo užtikrinimas;
 
Kaip tvarkome jūsų duomenis siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti su jumis sudarytą sutartį?
 
„Fastlink“, siekdama sudaryti ir (ar) vykdyti su Jumis sudarytą sutartį, tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais.
• Duomenų subjekto inicijuoti ikisutartiniai santykiai, pasiūlymo rengimas ir teikimas; 
• Automatizuotas sprendimų priėmimas, kai būtina sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį; 
• Užsakymų valdymas; 
• Klientų administravimas; 
• Produktų ir paslaugų teikimas; 
• Produktų ir paslaugų kokybės užtikrinimas;
• Incidentų ir problemų valdymas; 
• Sąskaitų išrašymas ir mokėjimai;
• Ryšio perdavimas; 
• Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų saugumas; 
• Techninių gedimų ir klaidų nustatymas elektroninių ryšių tinkle; 
• Mokėjimų skaičiavimas; 
• Sukčiavimo, nesąžiningo naudojimo prevencija.
 
Kaip tvarkome jūsų duomenis teisėto intereso pagrindu?
 
„Fastlink“ siekia pateisinti Jūsų lūkesčius – užtikrinti sklandų paslaugų teikimą, kokybišką aptarnavimą ir geriausią Jūsų patirtį, todėl turi teisėtą interesą tvarkyti Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kada nesutikti dėl tokio duomenų tvarkymo kreipdamiesi į „Fastlink“ el. paštu info@fastlink.lt, atvykus į bet kurią „Fastlink“ atstovybę.
Gavę Jūsų nesutikimą, duomenis nustosime tvarkyti nedelsiant, bet galime užtrukti iki 10 dienų.
• Rinkodara, tiesioginė rinkodara; 
• Statistika ir analitik; 
• Personalizuotos paslaugos; 
• Sukčiavimo ir nesąžiningo elgesio prevencija; 
• Tinklų, informacijos, patalpų ir asmenų saugumas; 
• Santykio su klientais palaikymas; 
• Klientų aptarnavimo gerinimas; 
• Produktų ir paslaugų kokybės gerinimas; 
• Tinklų ir informacinių sistemų vystymas ir priežiūra; 
• Sistemų ir tinklų veikimo tikrinimas; 
• Pajamų kontrolės užtikrinimas.
 
Kaip tvarkome jūsų duomenis jūsų sutikimo pagrindu?
 
Gavusi Jūsų sutikimą „Fastlink“ tvarko Jūsų asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą kreipdamiesi į „Fastlink“ el. paštu info@fastlink.lt, atvykus į bet kurią „Fastlink“ atstovybę, paskambinus telefonu 852484449.
Gavę Jūsų sutikimo atšaukimą pakeitimus pradėsime vykdyti nedelsiant, tačiau galime užtrukti iki 5 dienų, todėl šiuo laikotarpiu dar galite gauti mūsų pasiūlymus, dar galime tvarkyti Jūsų srauto duomenis rinkodaros tikslu.
• Tiesioginė rinkodara; 
• Srauto duomenų tvarkymas rinkodarai; 
 
Kaip apsaugome jūsų duomenis?
 
„Fastlink“ skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. „Fastlink“ įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
 
Kam teikiame jūsų duomenis?
 
Mes galime pateikti Jūsų asmens duomenis tik griežtai laikydamiesi asmens duomenų apsaugos reikalavimų, tik pagrįstais atvejais ir tik tokiems gavėjams, kurie įsipareigoja tinkamai juos apsaugoti: 
 
Duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų asmens duomenis „Fastlink“, kaip duomenų valdytojo, pavedimu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal „Fastlink“ nurodymus ir tik ta apimtimi, kokia yra būtina siekiant tinkamai vykdyti su „Fastlink“ sudarytoje sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mūsų pasitelkti tvarkytojai veikia tokiose pagrindinėse srityse: rangovai, atliekantys elektroninių ryšių infrastruktūros projektavimo, statybos ir remonto darbus; informacinių technologijų paslaugų teikėjai, teikiantys „Fastlink“ informacinių sistemų informacinių sistemų vystymo, priežiūros ir kitas paslaugas; sąskaitų spausdinimo ir vokavimo paslaugų teikėjai; komunikacijos, reklamos ir rinkodaros paslaugų teikėjai; vaizdo stebėjimo įrangos priežiūros paslaugų teikėjai; įrangos gedimų taisymą (pogarantiniu, negarantiniu laikotarpiu) teikiantys paslaugų teikėjai; „Fastlink“ prekes ir paslaugas platinantys partneriai ir kt. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad jie būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį. 
 
Bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų duomenų rinkmenas. „Fastlink“ turi teisę teikti duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, laiku ir tinkamai finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių duomenų subjektų (skolininkų) duomenis. Bendrovės, tvarkančios jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, tvarko ir teikia tretiesiems asmenims duomenis, siekdamos įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Skolininkų duomenys teikiami tik laikantis teisės aktuose numatytų sąlygų, prieš tai duomenų subjektui pateikus priminimą apie įsipareigojimų neįvykdymą bei tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus. 
 
Reikalavimo teisę į skolą perimančioms bendrovėms. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, „Fastlink“ (kreditorius) turi teisę reikalavimo teisių į skolų portfelį pirkimo-pardavimo sutartimi perleisti reikalavimo teisę į skolą perimančiam asmeniui. Tokiam perleidimui nereikalingas skolininko sutikimas, o apie skolos perleidimą gali informuoti tiek senasis, tiek naujasis kreditorius. Skolininkų duomenys perleidžiami tik tinkamai įgyvendinus teisės aktuose numatytus duomenų apsaugos reikalavimus. 
 
Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančioms bendrovėms, tik ta apimtimi, kokia būtina siekiant inicijuoti ir vykdyti skolos išieškojimą. Debitorinių įsiskolinimų išieškojimą vykdančios bendrovės tarpininkauja „Fastlink“ išieškant skolą. 
 
Teisines, audito ir kitas profesines paslaugas teikiantiems paslaugų teikėjams, antstoliams, vykdantiems teismo vykdomuosius dokumentus ir pan. 
 
Pagrindinėms kriminalinės žvalgybos institucijoms, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, prokurorui, teismui ar teisėjui nusikalstamoms veikloms užkardyti, tirti, nustatyti, skubiosios pagalbos tarnyboms, skubiosios pagalbos paslaugų teikimui ir kt., kaip tai įpareigoja teisės aktai. 
 
• Kitoms valstybės institucijoms, kurioms teikti duomenis įpareigoja teisės aktai. 
Duomenų gavėjai gali būti įsteigti už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos (ES) ar Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Jeigu mes perduosime Jūsų asmens duomenis tokiems gavėjams, mes imsimės visų reikiamų teisės aktuose numatytų priemonių, siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys ir teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugomi. 
Priklausomai nuo aplinkybių, „Fastlink“, teikdama duomenis už ES, EEE ribų, gali remtis Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (jei remiantis Europos Komisijos sprendimu konkrečioje valstybėje, kurioje duomenų gavėjas yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą, užtikrinamas tinkamas duomenų apsaugos lygis). Taip pat gali būti naudojami alternatyvūs duomenų perdavimo mechanizmai, pvz. nustatytos atitinkamos apsaugos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus – pasirašomos standartinės asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos sutarties sąlygos. 
 
Kiek saugome jūsų duomenis?
 
„Fastlink“ tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. „Fastlink“ užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.
 
Kokios jūsų teisės?
 
Vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu Jūs, kaip duomenų subjektas, turite įvairias teises, kurios taikomos priklausomai nuo įvairių aplinkybių.
Jūs turite teisę:
 
• kreiptis į „Fastlink“ su prašymu suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su „Fastlink“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
• kreiptis į „Fastlink“ su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis); 
• kreiptis į „Fastlink“ su prašymu ištrinti Jūsų asmens duomenis – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ir pan. (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis); 
• kreiptis į „Fastlink“ su prašymu apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar „Fastlink“ teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą); 
• kreiptis į „Fastlink“ su prašymu perkelti Jūsų asmens duomenis – turite teisę prašyti Jūsų „Fastlink“ pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis); 
• kreiptis į „Fastlink“ ir pareikšti nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą); 
• reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį; 
• bet kada atšaukti „Fastlink“ duotus Jūsų sutikimus. 
 
Dėl aukščiau nurodytų savo teisių įgyvendinimo galite kreiptis į „Fastlink“ atstovybėse, tel. 852484449, el. paštu info@fastlink.lt.
 
Kur galite kreiptis?
 
Atsakysime į Jūsų klausimus bei prašymus dėl asmens duomenų tvarkymo, todėl kviečiame susiekti su mumis jums patogiu būdu kontaktais, nurodytais žemiau. 
Jeigu „Fastlink“ veiksmai ir (ar) neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, Jums kelia susirūpinimą, galite kreiptis į„Fastlink“ bet kuriuo Jums patogiu būdu:
 
• raštu – el. paštu: info@fastlink.lt, adresu: P.Žadeikos g. 25-5, 06321 Vilnius;
• žodžiu – telefonu 852484449;
• atvykus į bet kurią „Fastlink“ atstovybę;
 
Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.
 
Kaip sužinoti apie šio pranešimo pakeitimus?
 
Plečiantis „Fastlink“ veiklai bei atsirandant naujiems produktams ir (ar) paslaugoms, „Fastlink“ gali prireikti atnaujinti šį privatumo pranešimą. Dėl šios priežasties mes rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurioje visada rasite naujausią šio privatumo pranešimo versiją. 
Jei atliksime esminius šio privatumo pranešimo pakeitimus, mes apie tai informuosime „Fastlink“ pasirinktu būdu, pvz. paskelbdami atnaujintą pranešimą mūsų interneto svetainėje ir (ar) el. paštu.
 
Kaip naudojame slapukus?
 
Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis „Fastlink“ svetainėse, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek „Fastlink“ teikiamas paslaugas.
Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
 
Informaciją, surinktą naudojant slapukus, paprastai naudojame šiais tikslais: 
 
Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.
 
Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą. Mes gauname informaciją, pavyzdžiui, apie tai, kurios mūsų interneto svetainės dalys yra populiariausios, prie kurių interneto svetainių vartotojai jungiasi iš mūsų svetainės, iš kurių interneto svetainių jie jungiasi prie mūsų svetainės ir kiek laiko vartotojai praleidžia mūsų svetainėje.
 
Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.
 
Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes. Visa informacija apie svetainėje naudojamus slapukus, jų paskirtį, galiojimą bei naudojamus duomenis pateikiama lentelėje žemiau.
 
Duomenys apie naudojamus slapukus
 
PHPSESSID - Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.
last_comment_signature - Atsiliepimo (ar palikto komentaro) numeris, naudojamas kaip atsiliepimo identifikatorius.
wver - Pasirinkta mobili ar responsive svetainės versija.
loginPage - Puslapis, iš kurio buvo prisijungta prie svetainės uždarų zonų.
*_dir, order_* - Svetainės įrašų rūšiavimo tipas.
AgreedToPrivPolicy - Šis slapukas įrašomas kai lankytojas sutinka su svetainės privatumo politika.
weUseCookiesForget - Papildomas slapukas AgreedToPrivPolicyveikimo užtikrinimui.
order_prod_list - Produktų sąrašo rūšiavimo tipas.
ObjOnPage - Informacinių blokų skaičius puslapyje.
CatOrder - Produktų kategorijų turinio rūšiavimo tipas.
templateFilter_* - Reikšmė naudojama filtravimui, pasirenkant šablono reikšmes.
modNavPriority_* - modifikacijų navigavimo prioriteto nustatymai.
cPidThumb_* - Produktų palyginimo, produkto nuotraukos ID.
cPidTitle_* - Produktų palyginimo produkto antraštė.
comparePidLst - Produktų palyginimo sąrašas.
oq_cnt - Norimas įdėti į krepšelį produktų kiekis, kurio nėra sandelyje. Šis skaičius yra rodomas paklausime siunčiamame administratoriams.
inquireFrmDT - Produkto formos užklausos data.
OverQuantityInquire - Užklausa dėl produkto, kurio nėra sandelyje
OverQuantityInquirePid - Produkto ID, kurio nėra sandelyje
OverQuantityInquireCnt - Kiekis, kurį bandėte įdėti, bet jo sandelyje nėra, tad laikinai saugojama čia, vėliau yra rodoma užklausimo formoje
cartPagePos - Krepšelio puslapio postūmis nuo viršaus, naudojamas grąžinti vartotoją atgal prie aktualaus ekrano vaizdo
eshFilterClosed - El. parduotuvės filtrų uždarymas
 
Trečiųjų šalių slapukai
 
Apie Google Analytics slapukus: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
Apie AddToAny slapukus: https://www.addtoany.com/privacy 
Apie AddThis slapukus: http://www.addthis.com/privacy 
Apie Facebook slapukus: https://www.facebook.com/policy/cookies/ 
 
„Fastlink“ interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, produktus ir paslaugas, taip pat socialinių tinklų plėtinius (pvz., socialinio tinklo „Facebook“ papildinius).Trečiųjų šalių paslaugoms ar taikomosioms programoms, pateikiamoms „Fastlink“ interneto svetainėje, taikoma atitinkamos trečiosios šalies privatumo pranešimas. Mes raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių taikoma privatumo apsaugos nuostatomis.

 

 
smart foreash